Vilkår for bruk av Brevfabrikken

Disse vilkårene trådte i kraft 01.04.2021 og erstatter tidligere versjoner av vilkårene. Takk for at du bruker våre produkter og tjenester (Tjenestene). Disse leveres av Brevfabrikken AS, org. nr. 926 549 936, Trondheimsveien 436B, 0962 Oslo. Ved å bruke tjenestene våre, samtykker du i disse vilkårene. Tjenestene er svært omfattende, og derfor kan også ytterligere vilkår eller produktkrav gjelde for hver enkelt del. Ytterligere vilkår gjøres tilgjengelig sammen med de aktuelle tjenestene, og blir dermed en del avtalen din med oss. 1. Bruk av tjenestene våre Du må følge eventuelle retningslinjer som gjelder for tjenestene. Misbruk av tjenestene er ikke tillatt. Dette betyr at du ikke kan forstyrre tjenestene eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem, ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av tjenestene. Du kan bruke tjenestene bare i den grad loven tillater det. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til deg hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om ulovlig atferd. Ved å bruke tjenestene får du ikke noe eierskap til eventuelle åndsrettigheter i tjenestene eller innholdet du får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra tjenestene med mindre du innhenter tillatelse fra Brevfabrikken. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i tjenestene. Du kan ikke fjerne, tildekke eller endre juridiske merknader i tjenestene. Brevfabrikken forbeholder seg retten til kredittsjekk av kunden. Innbetaling til Brevfabrikken skal skje før tjenesten kan tas i bruk. 2. Bruk av programvaren og tjenestene Tjenestene krever programvare utviklet av Brevfabrikken. Programvaren er under konstant videreutvikling og det kan kreves oppdateringer for at tjenestene skal kunne benyttes. For å ta i bruk nye funksjoner og tjenester, må normalt den installerte programvaren oppdateres. Du kan ikke kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut deler av Tjenestene eller programvare som inngår i disse, og du kan heller ikke foreta omvendt utvikling av eller forsøke å hente ut kildekoden til slik programvare. Programvaren skal ikke benyttes til annet formål enn det som er tilsiktet, dokumenter som produseres av programvaren skal sendes Brevfabrikken for å bli produsert. Dette innebærer at er det ikke tillatt å benytte programvaren for produksjon av dokumenter for egen distribusjon. Kopi av dokumenter sendt Brevfabrikken for produksjon, kan fritt benyttes av kunden. 3. Brevfabrikken-konto Kunden må ha en Brevfabrikken-konto for bruk av våre tjenester. Kunden kan selv opprette Brevfabrikken-konto, eller Brevfabrikken-kontoen kan være tildelt av en administrator, som for eksempel arbeidsgiver. Kunden har selv kontroll over Brevfabrikken-kontoen sin og styrer selv om en eller flere andre brukere skal få tilgang. Om en Brevfabrikken-konto er delt slik at brukere kan benytte samme konto, kan andre eller ytterligere vilkår gjelde. Kunden må selv sørge for at andre ikke urettmessig får tilgang til brukernavn og passord for å kunne benytte tjenestene. Brevfabrikken står ikke ansvarlig for misbruk av konto som følge av urettmessig pålogging og bruk av kontoen tjenestene. Brevfabrikken står ikke ansvarlig for misbruk av konto som er opprettet av arbeidsgivers administrator. Brevfabrikken må varsles umiddelbart hvis det oppdages at uvedkommende har tilegnet seg tilgang til Brevfabrikken-kontoen. 4. Frister / format Brevfabrikken følger Postens leveringsvilkår for fremsendingstider, for brev til mottagere i Norge gjelder disse tidene: normalt 2 virkedager. Se Postens hjemmesider for ytterlige opplysninger. Se hjemmesidene til Brevfabrikken for innleveringsfrister. Brevfabrikken forbeholder seg retten til mindre justeringer av innsendte materiell som, tilpasning av marg, justering av adressefelt, påføring av strekkoder og mindre avvik i fargenyanser. Avsender har ansvar for at adressatens navn og postadresse er plassert på korrekt sted i dokumentet. Ved omstendig preparering av innsendt materiell kan det påberegnes en dag forsinkelse, normalt vil brev postlegges samme dag. 5. Manuell behandling Adressefelt som faller utenfor postens krav vil i mange tilfeller rettes automatisk i våre systemer og vil ikke bety økte kostnader for brukeren. I de tilfeller hvor automatisk retting ikke lar seg gjøre vil det bety at brevet må pakkes manuelt hos oss med frimerke. Herunder brev som overstiger 8 ark i konvolutten. Dette betyr økte portokostnader hvor vi forholder oss til postens prisliste. For selve pakkejobben debiteres det i forhold til den til enhver tids gjeldene prisliste som er tilgjengelig på våre hjemmesider. Det samme gjelder utenlandspost. 6. Helsepost og sensitiv post Brevfabrikken er partner med Norsk Helsenett SF og tilfredsstiller kravene for behandling av dokumenter som omfattes av helseregisterloven. Det er kundens ansvar at det ikke fremkommer opplysninger i konvoluttvinduet som omfattes av loven. For å tilfredsstille disse kravene kan brev med slike opplysninger i vindusområdet bli avvist eller justert under produksjon. 7. Retur post Brev med feil adresse som blir returnert til Brevfabrikken, registreres og behandles hos oss. Brevene blir skannet og det blir send en e-post til kunden med adressene som ikke er korrekt, slik at disse kan bli rettet opp i kundens database. Brevene blir så makulert av Brevfabrikken etter skanning. Dette er en valgfri tjeneste for kunden. Pris for tjenesten fremkommer i den til enhver tids gjeldende prisliste. 8. Prisregulering Prisene reguleres en gang i året. Prisøkning varsles på Brevfabrikken sine nettsider, prisene reguleres også ved postens porto endringer. 9. Generelt om Brevfabrikken ansvar og ansvarsbegrensning Brevfabrikken er kun ansvarlig for tjenestene i den utstrekning det uttrykkelig følger av Avtalen. Brevfabrikken er fri for ansvar dersom Brevfabrikken har vært normalt aktsom. Brevfabrikken er også fri for ansvar dersom feilen eller svikten i tjenesten beror på omstendigheter utenfor Brevfabrikken’ kontroll. Herunder også feil og mangler fra underleverandør. Det samme gjelder dersom en av Brevfabrikken’ underleverandører eller representanter blir forhindret fra å utføre oppdrag på vegne av Brevfabrikken på grunn av et slikt forhold. Brevfabrikken er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse som skyldes at kunden ikke overholder sine forpliktelser etter avtalen. Brevfabrikken er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader, herunder enhver form for tapt fortjeneste, tap av markedsandeler eller lignende skade eller tap. Når loven tillater det, er Brevfabrikken og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap. I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for Brevfabrikken og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder underforståtte garantier, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt). Brevfabrikken, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe. 10. Generelt om Kundens forpliktelser og ansvar Kunden abonnerer selv på de kommunikasjons- og teletjenester som er nødvendige for å kunne kommunisere med Brevfabrikken eller andre. Kunden betaler samtlige kostnader for slik kommunikasjon. Kunden plikter å holde Brevfabrikken skadesløs for alle kostnader og all øvrig skade som Brevfabrikken pådrar seg som følge av at kundens bruk av tjenesten er i strid med avtalen. I den utstrekning kunden skal stille materiale til rådighet er kunden ansvarlig for følgende: • Materialet skal sendes til Brevfabrikken i avtalt format, ikke inneholde virus eller på annen måte kunne skade eller innvirke negativt på Brevfabrikken sine tjenester eller system. • Materialet skal være innholdsmessig komplett og svare til de krav som fremgår av Avtalen. • Kunden er ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av materiell som sendes til Brevfabrikken. • Materialet skal ikke stride mot Norges lover. Kunden er ansvarlig for eventuelle tap, skader, forsinkelser, feil eller mangler i tjenesten som følge av at kundens bruk av tjenesten er i strid med avtalen. 11. Endring av tjenestene Vi endrer og forbedrer tjenestene hele tiden. Vi kan legge til eller fjerne funksjoner, eller vi kan suspendere eller stoppe tjenesten i sin helhet. Brevfabrikken kan si opp tjenesten med tre måneders varsel. Hvis du bruker våre tjenester på vegne av en bedrift, samtykker denne bedriften i disse vilkårene. Bedriften aksepterer å holde skadesløs og tapsfri Brevfabrikken og dets tilknyttede selskaper, ledere, agenter og ansatte fra og mot alle rettskrav, søksmål eller rettsforfølgelser som oppstår som en følge av eller knyttet til bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene, herunder eventuelle ansvar eller kostnader som måtte oppstå fra krav, tap, skader, rettskrav, kjennelser, kostnader i forbindelse med rettssaker og advokatsalærer. 12. Personopplysninger og GDPR Behandling av personopplysninger: Under utføring av Nettjenester eller andre oppgaver for Kunden som medfører behandling av personopplysninger, opptrer Brevfabrikken som databehandler etter personopplysningsloven vedtatt av Stortinget 22.05.2018, (heretter GDPR), og innestår for at lovens vilkår oppfylles. Kunden er behandlingsansvarlig etter loven og har til enhver tid full rådighet over personopplysningene. Tillatt behandling av personopplysninger: Brevfabrikken kan ikke behandle personopplysninger eller andre typer opplysninger de får tilgang til gjennom oppdrag fra Kunden på annen måte enn det som er nødvendig for å utføre driftstjenestene. Organisatoriske sikkerhetstiltak hos databehandler: • For å gjenopprette tilgjengelighet og tilgangen til personopplysninger i rett tid i tilfelle fysiske eller tekniske hendelser, har Databehandler strategi og planer for driftsavbrudd/kontinuitet som sikrer rask gjenoppretting av forretningskritiske systemer ved behov. • Databehandler har dokumenterte rutiner for test og godkjenning av nye programversjoner før disse gjøres tilgjengelig for produksjon. • Databehandler har et sentralisert system for å styre administrativ tilgang til kundenes miljøer. For å få tilgang til et kundesystem må medarbeideren ha en gyldig grunn for å bli autorisert. • Lokaler er alltid avlåst, har adgangskontroll og alarm. • Lagring og oppbevaring av personopplysninger gjøres kun elektronisk. • Papirutskrifter med personopplysninger makuleres etter bruk. Tekniske sikkerhetstiltak: • Databehandler benytter kryptering av datalagringen i sin virksomhet for å redusere personvernrisikoen når det er relevant. • Databehandler foretar intern sikkerhetstesting og sårbarhetsskanning, inkludert bruk av sikkerhetstestingstjenester fra tredjepart. • All tilgang til personopplysninger gjøres over kryptert forbindelse. • All fjerntilkobling til Databehandlers tjenester krever en kryptert forbindelse. • Serverne er sikret med brannmur. • Automatisk skjermlås på alle PC’er. • For å gjenopprette tilgjengelighet og tilgangen til personopplysninger i rett tid i tilfelle fysiske eller tekniske hendelser, tar Databehandler backup av alle data. Det tas fortløpende/kontinuerlig backup av innkommende data (brev). Backup av databaser og produksjonsfiler kjøres daglig. Backup eldre enn seks måneder slettes automatisk. • Alle innkommende data (brev) blir automatisk slettet etter seks måneder. All informasjon om mottaker (navn, adresse, kundenummer, rapportnummer, kid-nummer, kontonummer etc) blir automatisk slettet etter seks måneder. Behovet for å lagre det ovennevnte i seks måneder er begrunnet i å kunne dokumentere overfor innsender hva som ble sendt inn til Databehandler. • Produksjons-filer blir kryptert og flyttet til offline lokasjon etter seks måneder. Produksjons-filer blir automatisk slettet fra offline lokasjon etter ett år (med mindre det foreligger spesiell avtale med innsender om lengre lagringstid eller det er benyttet «Brevfabrikken Sikker Signatur», hvor filene da blir automatisk slettet etter fem år) Krypteringsnøkler blir oppbevart på annen offline lokasjon. Behovet for å lagre det ovennevnte i ett/fem år er begrunnet i å kunne dokumentere overfor innsender hva som ble produsert av Databehandler. Databehandlers underleverandører: Behandlingsansvarlig gir Databehandler fullmakt til å inngå avtale om bruk av underleverandører i den utstrekning det er hensiktsmessig og forsvarlig. Databehandler forplikter seg til å påse at underleverandører overholder samme avtalemessige og lovmessige forpliktelser som databehandler. Dersom Databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er ansatt hos Databehandler skal dette informeres om skriftlig til Behandlingsansvarlige før behandlingen av Personopplysninger starter. Databehandler benytter seg av følgende underleverandør ved behandling av Personopplysninger: Postnord Strålfors AS, org.nr 944 997 431, Haraldrudveien 11, 0581 Oslo Mailprint AS, org.nr 998 227 399, Vestvollveien 16B, 2019 Skedsmokorset Instruksjons- og innsynsrett Brevfabrikken plikter å påse at samtlige personer i virksomheten som har tilgang til opplysninger som behandles på vegne av Kunden, er kjent med denne Avtalen og underlagt Avtalens bestemmelser. Brevfabrikken er kjent med at Kunden i medhold av pol plikter å påse at sine databehandlere oppfyller kravene i pol. Innhold i brev behandles under samme retningslinjer. 13. Tvister Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Tvisten føres i Oslo tingrett. 14. Force majeure Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Brevfabrikken kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds varsel dersom force majeure tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen. 15. Om vilkårene Vi kan endre vilkårene eller ytterligere vilkår som gjelder for en tjeneste, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenestene. Derfor bør du lese vilkårene med jevne mellomrom. Varsel om endringer av disse vilkårene legges ut på Brevfabrikken sine hjemmesider. Vi legger også ut varsel om endringer i ytterligere vilkår i den aktuelle tjenesten. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, og begynner å gjelde tidligst en måned etter at de er lagt ut. Endringer i funksjoner i en tjeneste eller endringer som er gjort av juridiske årsaker, trer imidlertid i kraft umiddelbart. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den. Hvis det er konflikt mellom disse vilkårene og de ytterligere vilkårene, skal de ytterligere vilkårene gjelde for den aktuelle konflikten. Disse vilkårene omfatter forholdet mellom Brevfabrikken og deg. De gir ingen rettigheter til tredjeparter. Hvis du ikke overholder vilkårene, og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har (f.eks. å iverksette tiltak i fremtiden). Hvis en del av vilkårene ikke lenger kan håndheves, påvirker ikke dette resten av vilkårene. Du finner informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Brevfabrikken ved å besøke kontaktsiden. Oppdaterte vilkår finnes på www.brevfabrikken.no


 2021 - Brevfabrikken AS

 info@brevfabrikken.no    info@autolopia.no    911 11 046

 Trondheimsveien 436B, 0962 OSLO

Partnere: Digipost, Nets, Hansen Technologies, Postnord, Tieto Evry